Centrum

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa dla obszaru w granicach wyznaczonych ulicami: Cieszyńska - Beskidzka - Bielska - Pszczyńska - granica miasta z wyłączeniem terenu opracowanego w skali 1 : 1 000 określonego w §1 pkt 1 uchwały nr XLIV/548/2001 Rady Miejskiej Mikołowa z dn. 26 czerwca 2001 roku oraz terenu obejmującego działki nr 841/69 i 846/83 przy ul. Stara Droga - granice terenu objętego opracowaniem określa rysunek planu w skali 1 : 5 000.

Uchwała nr XXIX/437/2004 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 28.12.2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa

Uchwała nr VII/82/2007 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 27.03.2007 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa [Rejon Centrum] dla trzech terenów położonych przy ulicy Wyzwolenia oraz terenu przy ulicy Rybnickiej

Uchwała nr XXII/360/2008 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 27.05.2008 w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołów, dzielnica Centrum, dla obszaru położonego przy ulicy Klonowa

Uchwała nr XXIII/380/2008 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 24.06.2008 w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołów

Uchwała nr XXIV/423/2008 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 26.08.2008 w sprawie zmiany fragmentu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołów, dzielnica Centrum, dla obszaru położonego w rejonie ulicy Skrajnej

Uchwała nr XXVI/473/2008 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 28.10.2008 w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu Centrum, przy ul. Okrzei

Uchwała nr XXVI/474/2008 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 28.10.2008 w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu Centrum, przy ul. Pokoju

Uchwała nr XXVI/475/2008 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 28.10.2008 w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu Centrum, przy ul. Żwirki i Wigury

Uchwała nr XXVII/503/2008 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 25.11.2008 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Mikołowa nr XXVI/473/2008 z dnia 28 października 2008 roku w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu Centrum przy ul. Okrzei

Uchwała nr XXVII/504/2008 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 25.11.2008 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Mikołowa nr XXVI/474/2008 z dnia 28 października 2008 roku w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu Centrum przy ul. Pokoju

Uchwała nr XXVII/505/2008 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 25.11.2008 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Mikołowa nr XXVI/475/2008 z dnia 28 października 2008 roku w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu Centrum przy ul. Żwirki i Wigury

Uchwała nr XLIII/865/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 2.03.2010 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenów położonych w rejonie ulic: Rybnickiej, Pokoju, drogi krajowej nr 81

Uchwała nr XLIII/866/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 2.03.2010 w sprawie zmian Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa (terenu określonego dla potrzeb planu jako Centrum) w obrębie działek: 2059/6, 2061/6, 2062/6, 2063/6, 2064/6 przy ulicy Południowej

Uchwała nr XLVI/939/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 25.05.2010 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa dla terenu w obrębie działek: 494/14, 495/14, 432/14

Uchwała nr XLIX/999/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 31.08.2010 w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa

Uchwała nr L/1030/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 28.09.2010 w sprawie zmian Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa (obszar "Centrum")

Uchwała nr XVI/284/2012 rady miejskiej mikołowa z dnia 28.02.2012 roku w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa

Uchwała nr XXXIII/765/2013 z dnia 27.08.2013 w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa, dzielnica Centrum, dla obszaru położonego przy ul. Okrzei

Uchwała nr XL/1050/2014 z dnia 8.04.2014 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu położonego przy ul. Pokoju

Uchwała nr XVIII/447/2016 z dnia 26.04.2016 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa – Centrum przy ul. Młyńskiej

Uchwała nr XVIII/448/2016 z dnia 26.04.2016 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa - Centrum przy ul. Górniczej

Uchwała nr XXVII/253/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Konstytucji 3 Maja w Mikołowie

Uchwała nr XXXV/321/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych przy ul. Elsnera - obszar nr 1, przy ul. Oświęcimskiej - obszar nr 2, przy ul. Młyńskiej - obszar nr 3 w Mikołowie

Uchwała nr XLVII/462/2021 z dnia 26 października 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Rybnickiej w Mikołowie

Centrum Fragment

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa dla obszaru w granicach wyznaczonych ulicami: K. Prusa, K. Miarki, Krakowską, św. Wojciecha (obszar określony w uchwale nr XXII/281/2000 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 18 stycznia 2000 r. i nr XLIV/548/2001 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 26 czerwca 2001 r. oraz uchwale nr XL/618/2005 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29 listopada 2005 r.) z wyłączeniem terenu:

  • pomiędzy ul. K. Miarki - ul. K. Prusa - ul. Rajcy w granicach działek nr: 1417/87, 1819/43, 1821/42, 1818/46, 1814/44, 1812/44, 1813/45, 1820/47, 1467/47 oraz części działek nr: 1807/39, 2572/44 i 773/47,
  • pomiędzy ul. Krakowską, Plac 750-lecia, ul. Młyńska (Młyńska 1), Pszczyńską (Pszczyńska 8) w granicach działek: 448/31, 449/31, 447/31, 444/31, 445/31, 446/31, 415/31, 416/31, 210/32, 1993/32, 1990/31, 1836/31, 1989/31, 1992/31, 1991/32, 1986/31, 1987/31, 1833/31, 136/31, 1834/31, 1492/31, 1820/31, 1819/31.

Granice obszaru określa rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący integralną część uchwały.

Uchwała nr XLII/644/2006 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 24.01.2006 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa