Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi w 2016 r.