Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi w 2015 r.