Sprawozdania finansowe z realizacji budżetu miasta Mikołowa za okres od początku roku do dnia 31 marca 2012 roku.