Oferta na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Rajd Silesia 2014”

 

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

Burmistrz Mikołowa
podaje do publicznej wiadomości

 

treść oferty na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Rajd Silesia 2014”, złożonej w dniu 4 czerwca 2014 roku przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Mikołowskiej im. Bohaterów Powstań Śląskich.

Zgodnie z treścią art. 19a ust. 4 wyżej wymienionej ustawy: „Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty”.

Uwagi należy kierować pod adres poczty elektronicznej bgr2@mikolow.eu bądź przesłać pocztą tradycyjną pod adres: Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów
(z dopiskiem: Uwagi do oferty na realizację zadania publicznego „Rajd Silesia 2014”).

Pełną treść oferty na dofinansowanie realizacji zadania publicznego można pobrać ze strony internetowej (http://bip.mikolow.eu, http://www.fundusze.mikolow.eu)  w formacie (pdf).