WR-1/2017 Wykonywanie usług sporządzania dokumentacji projektowych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla obiektów budowlanych w specjalnościach budowlanych: konstrukcyjno - budowlanej – Część 1, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – Część 2