WYKAZ I WYNIKI KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W URZĘDZIE MIASTA MIKOŁÓW W ROKU 2016 

L.p.

 Podmiot kontrolujący

 Temat (przedmiot) kontroli

1.

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Kontrola realizacji zadań obronnych (protokół kontroli jest niejawny  i nie podlega udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej)

2.

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Gospodarowanie środkami z dotacji na zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, spraw z ustawy  o powszechnym obowiązku obrony i spraw zgromadzeń.

3.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

Kontrola wykonywania zadań określonych w programach ochrony powietrza i planach działań krótkoterminowych.