- projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2017 rok

- projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 2028

- projekt uchwały nr 191/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Śląskiego w roku 2017 - skierowany do Komisji RM nr 2 ds. Budżetu oraz Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej

- projekt uchwały nr 192/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Śląskiego w roku 2017 - skierowany do Komisji RM nr 2 ds. Budżetu oraz Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej

- projekt uchwały nr 193/2016 w sprawie nabywania nieruchomości zajętych i przeznaczonych pod inwestycje drogowe - skierowany do Komisji RM nr 4 ds. Rozwoju Miasta

 - projekt uchwały nr 194/2016 w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mikołów" - skierowany do Komisji RM nr 5 ds. Ochrony Środowiska oraz Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej 

- projekt uchwały nr 195/2016 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego publicznych dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Mikołowa - skierowany do Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej

- projekt uchwały nr 196/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od tych opłat, a także trybu ich pobierania - skierowany do Komisji RM nr 6 ds. Społecznych

- projekt uchwały nr 198/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/327/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych - skierowany do Komisji RM nr 2 ds. Budżetu

- projekt uchwały nr 199/2016 w sprawie finansowego wsparcia Policji w 2017 r. - skierowany do Komisji RM nr 2 ds. Budżetu oraz Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej

- projekt uchwały nr 200/2016 w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Mikołowskiemu w 2017 r. - skierowany do Komisji RM nr 2 ds. Budżetu oraz Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej

- projekt uchwały nr 201/2016 w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Mikołowskiemu w 2017 r. - skierowany do Komisji RM nr 2 ds. Budżetu oraz Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej 

- projekt uchwały nr 202/2016 w sprawie zmiany uchwały XXIV/540/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały XI/194/2011 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej będącej częścią inwestycji polegającej na budowie przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej ze środków budżetu miasta Mikołowa - skierowany do Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej

- projekt uchwały nr 203/2016 zmieniająca uchwałę Nr XXIV/537/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 - skierowany do Komisji RM nr 6 ds. Społecznych

- projekt uchwały nr 204/2016 w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej - skierowany do Komisji RM nr 6 ds. Społecznych

- projekt uchwały nr 205/2016 zmieniająca załącznik do uchwały w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym Gminy Mikołów na lata 2013 - 2017 - skierowany do Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej oraz Komisji RM nr 4 ds. Rozwoju Miasta

- projekt uchwały nr 206/2016 w sprawie organizacji wspólnej obsługi w zakresie zamówień publicznych, dla jednostek organizacyjnych Gminy Mikołów oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi - skierowany do Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej

- projekt uchwały nr 207/2016 w sprawie zmiany uchwały nr XXI/500/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Mikołów o nazwie Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie i nadania jej statutu - skierowany do Komisji RM nr 6 ds. Społecznych

- projekt uchwały nr 197/2016 w sprawie uchwalenia aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Mikołów z perspektywą do roku 2030 - skierowany do Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej

- projekt uchwały nr 208/2016 w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2017 - 2021 - skierowany do Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej

- projekt uchwały nr 209/2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok - skierowany do Komisji RM nr 2 ds. Budżetu, Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej, Komisji RM nr 6 ds. Społecznych oraz Komisji RM nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji

- projekt uchwały nr 210/2016 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 - 2025 - skierowany do Komisji RM nr 2 ds. Budżetu

- korekta załącznika inwestycyjnego do projektu budżetu miasta Mikołów na 2017 rok - skierowana do Komisji RM nr 2 ds. Budżetu

- korekta zapisu § 12 projekt budżetu miasta Mikołów na 2017 rok - skierowana do Komisji RM nr 2 ds. Budżetu