- sprawozdanie z działalności Dziennego Domu Pomocy w Mikołowie - skierowane do Komisji RM nr 6 ds. Społecznych

- projekt uchwały nr 82/2016 w sprawie przyjęcia "Podstrategii ochrony środowiska naturalnego i wspierania efektywności wykorzystania zasobów na lata 2016-2032" w ramach projektu partnerskiego "J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST" - skierowany do Komisji RM nr 5 ds. Ochrony Środowiska

- projekt uchwały nr 83/2016 w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w rejonie ul. 22 Lipca w Mikołowie - skierowany do Komisji RM nr 1 ds. Samorządu

- projekt uchwały nr 84/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru nr 10 określonego dla potrzeb planu jako Bujaków - skierowany do Komisji RM nr 4 ds. Rozwoju Miasta

- projekt uchwały nr 85/2016 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Wyzwolenia - skierowany do Komisji RM nr 4 ds. Rozwoju Miasta

- projekt uchwały nr 86/2016 w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy nieruchomości - skierowany do Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej oraz Komisji RM nr 4 ds. Rozwoju Miasta

- projekt uchwały nr 87/2016 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu - skierowany do Komisji RM nr 4 ds. Rozwoju Miasta

- projekt uchwały nr 88/2016 w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok - skierowany do Komisji RM nr 2 ds. Budżetu, Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej, Komisji RM nr 6 ds. Społecznych oraz Komisji RM nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji

- projekt uchwały nr 89/2016 w sprawie przyznania dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczych Straży Pożarnych - skierowany do Komisji RM nr 1 ds. Samorządu oraz Komisji RM nr 2 ds. Budżetu

- projekt uchwały nr 90/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu - skierowany do Komisji RM nr 2 ds. Budżetu oraz Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej

- projekt uchwały nr 92/2016 w sprawie przyjęcia zmian do uchwały nr XXVII/583/2013 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym gminy Mikołów na lata 2013-2017 - skierowany do Komisji RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej

- projekt uchwały nr 93/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu - skierowany do Komisji RM nr 2 ds. Budżetu oraz Komisji RM nr 6 ds. Społecznych

- projekt uchwały nr 94/2016 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2025 - skierowany do Komisji RM nr 2 ds. Budżetu