projekt uchwały nr 306/2015 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2016 - skierowany do Komisji RM Nr 6 ds. Społecznych

  - projekt uchwały nr 307/2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 - skierowany do Komisji RM Nr 6 ds. Społecznych

 - projekt uchwały nr 308/2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 - skierowany do Komisji RM Nr 6 ds. Społecznych

- projekt uchwały nr 309/2015 w sprawie zmiany załącznika do Uchwały w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym Gminy Mikołów na lata 2013-2017 - skierowany do Komisji RM Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej

 - projekt uchwały nr 310/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołów - skierowany do Komisji RM Nr 4 ds. Rozwoju Miasta

 - projekt uchwały nr 311/2015 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu przy ul. Cichej - skierowany do Komisji RM Nr 4 ds. Rozwoju Miasta

 - projekt uchwały nr 312/2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu przy zbiegu ul. 22 Lipca i ul. Cieszyńskiej - skierowany do Komisji RM Nr 4 ds. Rozwoju  Miasta

 - projekt uchwały nr 313/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołów dla obszaru Kamionka - skierowany do Komisji RM Nr 4 ds. Rozwoju Miasta

 - projekt uchwały nr 314/2015 w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego - skierowany do Komisji RM Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej

- informacja na temat sportu w mieście przygotowana przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie - skierowana do Komisji RM Nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji

- projekt uchwały nr 315/2015 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok - skierowany do Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu 

- projekt uchwały nr 316/2015 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok - skierowany do Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu 

- projekt uchwały nr 317/2015 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok - skierowany do Komisji RM Nr 1 ds. Samorządu i Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu 

- projekt uchwały nr 318/2015 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok - skierowany do Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu 

- projekt uchwały nr 319/2015 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok - skierowany do Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu i Komisji RM Nr 5 ds. Ochrony Środowiska 

- projekt uchwały nr 320/2015 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok - skierowany do Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu 

- projekt uchwały nr 321/2015 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok - skierowany do Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu i Komisji RM Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej 

- projekt uchwały nr 322/2015 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok - skierowany do Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu i Komisji RM Nr 6 ds. Społecznych 

- projekt uchwały nr 323/2015 w sprawie zmiany załącznika Nr 9 do Uchwały Nr IV/24/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015 - skierowany do Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu 

- projekt uchwały nr 328/2015 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok - skierowany do Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu i Komisji RM Nr 6 ds. Społecznych 

- projekt uchwały nr 329/2015 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok - skierowany do Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu i Komisji RM Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej 

- projekt uchwały nr 330/2015 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok - skierowany do Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu i Komisji RM Nr 6 ds. Społecznych 

- projekt uchwały nr 324/2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok - skierowany do Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu i Komisji RM Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej 

- projekt uchwały nr 325/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok - skierowany do Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu i Komisji RM Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej 

- projekt uchwały nr 326/2015 w sprawie opłaty targowej na 2016 rok - skierowany do Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu i Komisji RM Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej 

- projekt uchwały nr 327/2015 w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych - skierowany do Komisji RM Nr 2 ds. Budżetu

- projekt uchwały nr 332/2015 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa - Bujaków przy ul. Akacjowej - Cyprysów - Korfantego skierowany do Komisji RM Nr 4 ds. Rozwoju Miasta 

- projekt uchwały nr 331/2015 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa - Paniowy przy ul. Rusinów - skierowany do Komisji RM Nr 4 ds. Rozwoju Miasta