Uchwała XXXII/639/2017 z dnia 27.06.2017 w sprawie udzielenia absolatorium Burmistrzowi Mikołowa z tytułu wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2016 rok