Uchwała nr XXIX/619/2017 z dnia 25.04.2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla obszaru położonego przy ul. Sosnowej

Stwierdzono nieważność - Rozstrzygnięciem Nadzorczym NR IFIII.4131.1.63.2017 WOJEWODY ŚLĄSKIEGO