uchylenia części Uchwały NR XX/473/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 czerwca 2016 r.w sprawie przyjęcia „Podstrategii kształtowania przestrzeni publicznej (w tym rewitalizacji obszarówzdegradowanych i działania na rzecz rozwoju przestrzeni publicznych służących wzmocnieniu lokalnychwięzi społecznych oraz opieki nad zabytkami) na lata 2016-2025 wraz z Planem Operacyjnym” w ramachprojektu partnerskiego “J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatumikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST”