UCHWAŁA NR XV/378/2015 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 22 grudnia 2015 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa - Centrum przy ul. Górniczej

Stwierdzenie nieważności uchwały - rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego nr IFIII.4131.1.17.2016