UCHWAŁA NR XV/375/2015 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 22 grudnia 2015 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa – Borowa Wieś przy ul. Oświęcimskiej

Stwierdzenie nieważności uchwały - rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego nr IFIII.4131.1.14.2016