UCHWAŁA NR XV/372/2015 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 22 grudnia 2015 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa – Centrum przy ul. Młyńskiej

Stwierdzenie nieważności uchwały - rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego nr IFIII.4131.1.11.2016