UCHWAŁA NR XV/366/2015 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 22 grudnia 2015 r.
w sprawie zawierania porozumień pomiędzy Gminą Mikołów a innymi Gminami i Miastami , dotyczących pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii kościołów i związków wyznaniowych, wpisanych do Rejestru kościołów i związków wyznaniowych, prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz kościołów i związków wyznaniowych działających na podstawie odrębnych ustaw