UCHWAŁA NR XV/341/2015

RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

z dnia 22 grudnia  2015 roku

                                                                                                                     

 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIV/326/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia

24 listopada 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 - 2030