Uchwała nr XIII/307/2015 z dnia 27.10.2015 w sprawie przystąpienia Gminy Mikołów do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.6 Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym