Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Mikołowa za rok 2015