Uchwała nr VIII/151/2015 z dnia 28.04.2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa

Stwierdzono nieważność Uchwały w częśći Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Śląskiego NR IFIII.4131.1.33.2015 zdnia 8 czerwca 2015