Uchwała nr VIII/156/2015 z dnia 28.04.2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/491/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz informacji o terminach i miejscu składania deklaracji.

Niniejsza uchwała została unieważniona w części §2, załacznika do uchwały - Uchwałą Nr 264/XIV/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 18.06.2015. 

Niniejsza uchwała straciła moc w związku z wejściem w życie uchwały nr III/34/2018 z dnia 18.12.2018 r.