Uchwała nr X/182/2015 z dnia 30.06.2015 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mikołowa z tytułu wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2014 rok