Uchwała nr IX/171/2015 z dnia 26.05.2015 w sprawie warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych z gminnego zasobu mieszkaniowego

Niniejsza uchwała obowiązuje do 31.12.2020 r. -  traci moc w związku z wejściem w życie uchwały nr XX/215/2020 z dnia 25.02.2020 r.