Nr MPZP

M_124

Nazwa planu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, określanego jako Gniotek – tekst jednolity

Rejon

Gniotek

Uchwała Rady Miejskiej Mikołowa

LXII/615/2022  z dnia 22.11.2022 r.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Poz. 8380 z 12.12.2022 r. 

Status

obowiązujący od 22.11.2022 r.
(tekst jednolity dla M_104, M_106, M_109, M_117 od dn. 22.11.2022 r.)