Nr MPZP

M_119

Nazwa planu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów dla obszaru Kamionka – etap I - w obszarze ul. Katowickiej, ul. Owsianej, Doliny Jamny i granicy miasta

Rejon

Kamionka

Uchwała Rady Miejskiej Mikołowa

LX/587/2022 z dnia 27.09.2022 r.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Poz. 6269 z 7.10.2022 r.

Status

obowiązujący od 7.11.2022 r.