Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1335/191/22 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji przez Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie w imieniu i na rzecz Gminy Mikołów na podstawie udzielonego pełnomocnictwa