Mikołów, dnia 16.05.2022 r.

RADA MIEJSKA MIKOŁOWA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559) przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa zwołuje na 24.05.2022 r. na godz. 1600 LVI Sesję Rady Miejskiej Mikołowa, która odbędzie się w budynku przy ul. K. Miarki 15.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji nr LV/55/2022.
 4. Temat wiodący: Strategia.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  a) zmian w budżecie na 2022 rok,
  b) zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 – 2041,
  c) emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
  d) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Mikołowie,
  e) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury,
  f) nabycia na rzecz Gminy Mikołów prawa własności nieruchomości,
  g) upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
  h) przyjęcia regulaminu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mikołów w 2022 roku. 
 6. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej Mikołowa.
 7. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, zapytania, wnioski.
 10. Wolne głosy.

PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

Katarzyna Syryjczyk – Słomska

Zgodnie z art. 25 pkt 3 w/w ustawy, niniejsze zawiadomienie stanowi dla radnych podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas trwania Sesji.