1. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, dla obszaru Gronie (wyłożenie do publicznego wglądu)
  2. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów dla obszaru Kamionka – etap I – w obszarze ul. Katowickiej, ul. Owsianej, Doliny Jamny i granicy miasta (wyłożenie do publicznego wglądu)
  3. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, określanego jako Gniotek dla obszarów położonych: w rejonie ul. Podleskiej, Rolniczej oraz Filaretów i Matejki (wyłożenie do publicznego wglądu)
  4. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, dla obszaru Gronie (wyłożenie do publicznego wglądu)
  5. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa" dla obszaru położonego w rejonie ulic Gliwickiej i Rety Śmiłowickiej (wyłożenie do publicznego wglądu)
  6. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów dla obszaru Rety i Rety Śmiłowickiej - etap II (wyłożenie do publicznego wglądu)