RADA MIEJSKA                                                                                             Mikołów, dnia 14.11.2016 r.

   MIKOŁOWA                                                                    

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U.             z 2016 r., poz. 446) Przewodniczący Rady Miejskiej, zwołuje na 16 grudnia 2016 r. na godz. 1700  XXV Sesję Rady Miejskiej Mikołowa, w budynku przy ul. K. Miarki 15.  

Porządek obrad:

Otwarcie Sesji – 

1. Stwierdzenie prawomocności Sesji.  

2. Wybór sekretarzy.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu.

5. Interpelacje Radnych.

6. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.

7. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej i komisji na 2017 rok.   

 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej lata 2017 – 2028 - druk nr 1;

9. Uchwalenie budżetu miasta Mikołowa na 2017 rok, w tym:

a) odczytanie projektu uchwały budżetowej;

b) odczytanie opinii komisji Rady Miejskiej.

c) przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii komisji Rady Miejskiej oraz wniosków radnych;

d) dyskusja nad projektem budżetu i przegłosowanie ewentualnych wniosków;

e) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2017 – druk nr 2.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

- zmian w budżecie na 2016 rok – druk nr 3;

- zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 – 2025 – druk nr 4;

- finansowego wsparcia Policji w 2017 r. – druk nr 5;

- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu w 2017 r. – druki od nr 6 do nr 6a;

- udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Śląskiego w roku 2017 – druki od nr 7 do nr 7a;

- nabywania nieruchomości zajętych i przeznaczonych pod inwestycje drogowe – druk nr 8;

- ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego publicznych dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Mikołowa – druk nr 9;

- przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mikołów” – druk nr 10;

- zmiany uchwały Nr XIV/327/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych – druk nr 11;

- zmiany uchwały Nr XXIV/540/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/194/2011 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej będącej częścią inwestycji polegającej na budowie przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej ze środków budżetu miasta Mikołowa – druk nr 12;

- zmieniająca uchwałę Nr XXIV/536/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 – druk nr 13;

- zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od tych opłat, a także trybu ich pobierania – druk nr 14;

- przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej – druk nr 15;

- zmiany uchwały nr XXI/500/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Mikołów o nazwie Centrum Usług Wspólnych
w Mikołowie i nadania jej statutu – druk nr 16;

- organizacji wspólnej obsługi w zakresie zamówień publicznych, dla jednostek organizacyjnych Gminy Mikołów oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi – druk nr 17;

- zmieniająca załącznik do uchwały w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym Gminy Mikołów na lata 2013 – 2017 – druk nr 18;

- zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2017 – 2021 – druk nr 19;

- uchwalenia aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Mikołów z perspektywą do roku 2030 – druk nr 20.

 

 

11. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej.     

12. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.

13. Wolne głosy i wnioski.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

 

                    Michał Rupik 

 

Zgodnie z art. 25 pkt 3 w/w ustawy, niniejsze zawiadomienie stanowi dla radnych podstawę                        do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas trwania Sesji.