Mikołów, dnia 14.11.2016 r.

RADA MIEJSKA 
   MIKOŁOWA                                                                    

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) Przewodniczący Rady Miejskiej, zwołuje na 22 listopada 2016 r. na godz. 1700  XXIV Sesję Rady Miejskiej Mikołowa, w budynku przy ul. K. Miarki 15.  

Porządek obrad:

Otwarcie Sesji – 

1. Stwierdzenie prawomocności Sesji.  

2. Wybór sekretarzy.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu.

5. Interpelacje Radnych.

6. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.

7. Tematy wiodące:

- ochrona środowiska,
- Śląski Ogród Botaniczny.  

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

- zmian w budżecie na 2016 rok – druk 1;
- zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 - 2025– druk nr 2;
- wniesienia dodatkowego aportu rzeczowego do Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie– druk nr 3;
- przyznania stypendiów dla uczniów i studentów wytypowanych przez komisję ds. rozpatrywania wniosków o udzielenie stypendiów Burmistrza Mikołowa – druk nr 4;
- przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 – druk nr 5;
- przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017– druk nr 6;
- przyjęcia Programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2017 – druk nr 7;
- uchylenia uchwały nr XLI/1067/2014 RM Mikołowa z dnia 27.05.2014 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków – druk nr 8;
- uchylenia uchwały XI/194/2011 RM Mikołowa z dnia 27.09.2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej będącej częścią inwestycji polegającej na budowie przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej ze środków budżetu miasta Mikołowa – druk nr 9;
- przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej przy ul. Filaretów – druk nr 10;
- przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej przy ul. Fitelberga – druk nr 11;
- przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej przy ul. Okrzei – druk nr 12;
- sprzedaży nieruchomości na rzecz wieczystego użytkownika – druk nr 13;
- ustanowienia służebności gruntowej – druk nr 14;
- zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i  odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od tych opłat, a także trybu ich pobierania – druk nr 15;
- zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Mikołów o nazwie Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie i nadania jej statutu – druk nr 16;
- zmiany uchwały nr XXI/501/2016/ Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Mikołów oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi – druk nr 17;
 - organizacji wspólnej obsługi prawnej dla jednostek organizacyjnych gminy Mikołów oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi – druk nr 18;
- organizacji wspólnej obsługi w zakresie zamówień publicznych, dla jednostek organizacyjnych gminy Mikołów oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi – druk nr 19;
- w sprawie zmiany treści § 1 uchwały nr XIX/455/2016 Rady Miejskiej z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie przyznania dotacji z budżetu dla Ochotniczych Straży Pożarnych  – druk nr 20.

 9. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej.

10. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.

11. Wolne głosy i wnioski.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
Michał Rupik 

Zgodnie z art. 25 pkt 3 w/w ustawy, niniejsze zawiadomienie stanowi dla radnych podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas trwania Sesji.