Mikołów, dnia 17.10.2016 r.

RADA MIEJSKA                                                                                 

   MIKOŁOWA                                                                    

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) Przewodniczący Rady Miejskiej, zwołuje na 25 października 2016 r. na godz. 1700  XXIII Sesję Rady Miejskiej Mikołowa, w budynku przy ul. K. Miarki 15.  

Porządek obrad:

Otwarcie Sesji – 

1. Stwierdzenie prawomocności Sesji.  
2. Wybór sekretarzy.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu.
5. Interpelacje Radnych.
6. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
7. Temat wiodący: gospodarka wodno-ściekowa.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmian w budżecie na 2016 rok – druk 1;
- zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 - 2025– druk nr 2;
- przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Mikołów – druk 3;
- przedłużenia dopłat do cen 1m3 wody i 1 m3 odprowadzanych ścieków wynikających z taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Mikołów – druk 4;
- uchylenia uchwały XVI/286/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej – druk 5;   
- zmiany uchwały nr VIII/133/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – druk 6;
- określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – druk 7;
- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok – druk 8;
- zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu – druk 9;  
- przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. św. Wojciecha – druk 10;
- przeznaczenia do zbycia działek położonych w Mikołowie, obręb Śmiłowice – druk 11;
- Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mikołów na lata 2015-2018 – druk 12;
- upoważnienia Burmistrza Mikołowa do podjęcia działań zmierzających do utworzenia Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Mikołowie – druk 13.
9. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej.
10. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
11. Wolne głosy i wnioski.
 
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

                    Michał Rupik 

Zgodnie z art. 25 pkt 3 w/w ustawy, niniejsze zawiadomienie stanowi dla radnych podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas trwania Sesji.