Mikołów, dnia 16.09.2016 r.

RADA MIEJSKA  
   MIKOŁOWA                                                        

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) Przewodniczący Rady Miejskiej, zwołuje na 27 września 2016 r. na godz. 1700   XXII sesję Rady Miejskiej Mikołowa, która odbędzie się w sołectwie Śmiłowice w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Kawalca.   

Porządek obrad:

Otwarcie sesji –   

1. Stwierdzenie prawomocności sesji.  
2. Wybór sekretarzy.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu.
5. Interpelacje radnych.
6. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
7. Tematy wiodące:  
1) przyjecie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze 2016 r.,
2) sprawozdania z działalności jednostek pomocniczych gminy,
3) studium uwarunkowań i kierunków planu zagospodarowania przestrzennego.  
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmian w budżecie na 2016 rok – druk nr 1;
- zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 – 2025 – druk nr 2; 
- wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie miasta Mikołowa – druk nr 3;
- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok – druk nr 4;
- opłaty targowej na 2017 rok – druk nr 5;
- zamiany nieruchomości położonych w Mikołowie przy Placu 750–lecia – druk nr 6;
- zmiany uchwały nr XLIV/1139/2014 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 2 września 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Mikołów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków dla operatorów i przewoźników – druk nr 7;
- zmiany uchwały nr XX/472/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mikołów – druk nr 8;
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu przy zbiegu ul. 22 Lipca i ul. Cieszyńskiej – druk nr 9; 
- sprzeciwu wobec likwidacji Kopalni Węgla Kamiennego „Krupiński” w Suszcu – druk nr 10; 
- skargi na Burmistrza Mikołowa – druk nr 11.
 9. Informacje Przewodniczącego Rady.
10. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
11. Wolne głosy i wnioski.  

 

 

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
                    Michał Rupik 

Zgodnie z art. 25 pkt 3 w/w ustawy, niniejsze zawiadomienie stanowi dla radnych podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas trwania sesji.

Dla osób chętnych będzie zorganizowany transport – wyjazd o godz. 1600 z parkingu przy Urzędzie Miasta.