Mikołów, dnia 22.08.2016 r. 

  RADA MIEJSKA
        MIKOŁOWA                                                                    

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) Przewodniczący Rady Miejskiej, zwołuje na 30 sierpnia 2016 r. na godz. 1700  XXI Sesję Rady Miejskiej Mikołowa, w budynku przy ul. K. Miarki 15.  

Porządek obrad:

Otwarcie Sesji –   

1. Stwierdzenie prawomocności Sesji.
2. Wybór sekretarzy.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu.
5. Interpelacje Radnych.
6. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
7. Tematy wiodące:
- kultura i sport,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmian w budżecie na 2016 rok – druk 1;
- zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 - 2025– druk nr 2;
- zaproszenia w roku 2017 do osiedlenia w ramach repatriacji jednej rodziny polskiego pochodzenia zamieszkałej na terenie Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej, Republiki Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kyrgyskiej, Republiki Tadżykistanu, Republiki Turkmenistanu, Republiki Uzbekistanu albo azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej – w celu osiedlenia na terenie gminy Mikołów– druk 3;
- zmiany Uchwały Nr XVII/401/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mikołów – druk 4;
- ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mikołów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi – druk 5;
- ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – druk 6;
- wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej przy ul. M. Dzieńdziela w Mikołowie, stanowiącej własność Gminy Mikołów – druk 7;
- przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. 15 Grudnia 7, obręb Mokre– druk 8;
- przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. prof. Hubera, obręb Mikołów– druk 9;
- przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane – druk 10;
- przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołów – druk 11;
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa – Borowa Wieś przy ul. Buczka II – druk 12;
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa – Paniowy przy ul. Przelotowej – druk 13;
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa – Paniowy przy ul. Mokierskiej i Zagrodowej – druk 14;
- przystąpienia Gminy Mikołów do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 dla osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla Poddziałania 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs – druk 15;
- likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich w Mikołowie – druk 16;
- utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Mikołów o  nazwie  Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie i nadania jej statutu – druk 17;
- organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołów oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi– druk 18;
- trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Mikołów dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli oraz dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Mikołów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania – druk 19;
- zmiany uchwały w sprawie powołania składu stałych komisji Rady Miejskiej Mikołowa – druk 20;
 
 9. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej.
10. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
11. Wolne głosy i wnioski.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

 

 

 

 

 

                    Michał Rupik 

Zgodnie z art. 25 pkt 3 w/w ustawy, niniejsze zawiadomienie stanowi dla radnych podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas trwania Sesji.