Mikołów, dnia 20.06.2016 r.

RADA MIEJSKA 
 MIKOŁOWA 
                                                              

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) Przewodniczący Rady Miejskiej Mikołowa zwołuje na 28 czerwca 2016 r. na godz. 1700  XX Sesję Rady Miejskiej Mikołowa, w budynku przy ul. K. Miarki 15.   

Porządek obrad:

 Otwarcie Sesji – 

 1. Stwierdzenie prawomocności Sesji.    

2. Wybór sekretarzy. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu.  

5. Interpelacje Radnych. 

6. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.

7. Przedstawienie sprawozdań z zakresu zadań:

- bezpieczeństwa w mieście,
- transportu zbiorowego.

8. Przedstawienie:

- sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa wraz z informacją o stanie mienia Gminy Mikołów oraz rocznego sprawozdania finansowego Gminy Mikołów za 2015 rok; 
- opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok oraz opinii komisji stałych Rady;
- wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium;
- opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej.

 

 

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2015 rok - druk 1,
- udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mikołowa z tytułu wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2015 rok - druk nr 2.

 

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

- zmian w budżecie na 2016 rok – druk nr 3;
- zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016–2025 – druk nr 4; 
- szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od tych opłat, a także trybu ich pobierania – druk nr 5;
- zmiany Uchwały nr XXVI/363/2004 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 września 2004 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Przyznawania Nagród Burmistrza Miasta pracownikom szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Mikołów – druk nr 6;
- dofinansowania zakupu pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie – druk nr 7;
- sprawie przyjęcia zmian do uchwały nr XXVII/583/2013 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym gminy Mikołów na lata 2013 – 2017 – druk nr 8;
- zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mikołów – druk nr 9;
- przyjęcia „Podstrategii kształtowania przestrzeni publicznej (w tym rewitalizacji obszarów zdegradowanych i działania na rzecz rozwoju przestrzeni publicznych służących wzmocnieniu lokalnych więzi społecznych oraz opieki nad zabytkami) na lata 2016-2025 wraz z Planem Operacyjnym” w ramach projektu partnerskiego “J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST” – druk nr 10;
- przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Długiej – druk nr 11;
- zamiany nieruchomości położonych w Mikołowie – druk nr 12;
- nadania kategorii drogi gminnej dotychczasowej drodze wojewódzkiej nr 927 w Mikołowie – druk nr 13;
- zmiany uchwały nr VIII/134/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mikołów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi – druk nr 14; 
- regulaminu korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Mikołowie – druk nr 15;
- zmiany uchwały w sprawie powołania składu stałych komisji Rady Miejskiej Mikołowa – druk nr 16;
- powołania składu Komisji nr 8 Rewizyjnej Rady Miejskiej Mikołowa – druk nr 17;
- wyboru przewodniczącego Komisji nr 8 Rewizyjnej Rady Miejskiej Mikołowa – druk nr 18;
- wyboru wiceprzewodniczącego Komisji nr 8 Rewizyjnej Rady Miejskiej Mikołowa – druk nr 19;
- zmiany uchwały w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej Mikołowa – druk nr 20;
- skargi na działalność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – druk nr 21.

 11. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej Mikołowa.

12. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.

13. Wolne głosy i wnioski.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA 

                    Michał Rupik  

Zgodnie z art. 25 pkt 3 w/w ustawy, niniejsze zawiadomienie stanowi dla radnych podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas trwania Sesji.