Mikołów, dnia 16.05.2016 r.

RADA MIEJSKA
MIKOŁOWA                                                                                         

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) Przewodniczący Rady Miejskiej, zwołuje na 24 maja 2016 r. na godz. 1700  XIX sesję Rady Miejskiej Mikołowa, która odbędzie się w Sołtysówce w Sołectwie Mokre – ul. Miodowa 2. 

Porządek obrad:

Otwarcie Sesji –   

1. Stwierdzenie prawomocności Sesji.  
2. Wręczenie nowo wybranemu radnemu zaświadczenia o wyborze.
3. Ślubowanie radnego.
4. Wybór sekretarzy.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie protokołu.
7. Interpelacje Radnych.
8. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
9. Tematy wiodące:  
1) realizacja zadań gminy z zakresu opieki społecznej,
2) przyjecie raportów z wykonania gminnych programów rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii,
3) działania profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmian w budżecie na 2016 rok – druk nr 1;
- zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 – 2025 – druk nr 2; 
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu – druki nr 3 – 3a;
- przyznania dotacji z budżetu gminy dla ochotniczych straży pożarnych – druk nr 4;
- nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy nieruchomości – druk nr 5;
- przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Wyzwolenia – druk nr 5a;
- ustanowienia służebności przesyłu  – druk nr 6;
- nadania nazwy ulicy położonej w Mikołowie w rejonie ul. 22 Lipca w Mikołowie – druk nr 7;
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru nr 10 określonego dla potrzeb planu jako Bujaków – druk nr 8;
- przyjęcia „Podstrategii ochrony środowiska naturalnego i wspierania efektywności wykorzystania zasobów na lata 2016 – 2032” w ramach projektu partnerskiego „J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST” – druk nr 9; Podstrategii ochrony środowiska
- przyjęcia zmian do uchwały nr XXVII/583/2013 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym gminy Mikołów na lata 2013 – 2017 – druk nr 10;
- poparcia działań mających na celu utworzenie niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii  – druk nr 11; - skargi na działania Burmistrza Mikołowa – druk nr 12.
11. Informacje Przewodniczącego Rady.     
12. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
13. Wolne głosy i wnioski. 

  PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

                    Michał Rupik 

Zgodnie z art. 25 pkt 3 w/w ustawy, niniejsze zawiadomienie stanowi dla radnych podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas trwania Sesji.

UWAGA! dla osób chętnych będzie zorganizowany transport – wyjazd o godz. 1600 z parkingu przy Urzędzie Miasta.