Mikołów, dnia 18.04.2016 r.

RADA MIEJSKA         
  MIKOŁOWA                                                                    

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Miejskiej, zwołuje na 26 kwietnia 2016 r. na godz. 1700  XVIII Sesję Rady Miejskiej Mikołowa, w budynku przy ul. K. Miarki 15.   

Porządek obrad:

Otwarcie Sesji –   

1. Stwierdzenie prawomocności Sesji.  
2. Wybór sekretarzy.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu.
5. Interpelacje Radnych.
6. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
7. Tematy wiodące:  

 - oświata, wychowanie przedszkolne i zadania opiekuńcze realizowane przez Żłobek Miejski,

- niepubliczne placówki oświatowe, przedszkolne i opiekuńcze prowadzące działalność na terenie miasta Mikołów.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

- zmian w budżecie na 2016 rok – druk 1;
- zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 - 2025– druk nr 2 (doręczony w dniu sesji);
- dofinansowania zakupu pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie– druk 3;
- w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od tych opłat, a także trybu ich pobierania – druk 4;
- podjęcia działań związanych z przygotowaniem budżetu obywatelskiego na rok 2017 – druk 5;
- przyjęcia zmian do Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Mikołów na lata 2013-2017 – druk 6;
- Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie – druk 7;
- przyjęcia „Podstrategii przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016-2025” w ramach projektu partnerskiego „J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST” – druk nr 8;
- przyjęcia „Podstrategii rozwiązywania problemów demograficznych (dostosowanie oferty samorządów do cyklu życia człowieka; projekty na rzecz dzieci i młodzieży, osób w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym; rozwój usług z zakresu edukacji, opieki zdrowotnej, kultury i rekreacji) obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016-2025” w ramach projektu partnerskiego „J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST” – druk nr 9;
- przyjęcia „Podstrategii ds. lokalnego rynku pracy, wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016-2025” w ramach projektu partnerskiego „J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST” – druk nr 10;
- przyjęcia „Podstrategii - Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych na lata 2016 – 2025” w ramach projektu partnerskiego “J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST” – druk 11;
- nadania nazwy ulicy położonej w Mikołowie w rejonie ul. Wrzosowej – druk 12;
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru nr 9 określonego dla potrzeb planu jako Borowa Wieś – druk 13;
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa (tereny przy ulicach: Buczka, Górnicza, Hutnicza, Kreta, 15 Grudnia, Kukułcza, Młyńska, Mokierska i Zagrodowa, Oświecimska, Piaskowa, Reta i Reta Śmiłowicka, Równoległa, Matejki)  – druki nr 14 do 14o;
- zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów – druk 15;

  9. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej.
10. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
11. Wolne głosy i wnioski.

 

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

Michał Rupik 

 Zgodnie z art. 25 pkt 3 w/w ustawy, niniejsze zawiadomienie stanowi dla radnych podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas trwania Sesji.