Mikołów, dnia 07.03.2016 r.

RADA MIEJSKA 
   MIKOŁOWA                                                                    

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Miejskiej, zwołuje na 15 marca 2016 r. na godz. 1700  XVII Sesję Rady Miejskiej Mikołowa, w budynku przy ul. K. Miarki 15.  

Porządek obrad:

Otwarcie Sesji –   

 1. Stwierdzenie prawomocności Sesji.  
 2. Wybór sekretarzy.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu.
 5. Interpelacje Radnych.
 6. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
 7. Tematy wiodące:
  - gospodarowanie mieniem komunalnym,
  - gospodarka mieszkaniowa.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmian w budżecie na 2016 rok – druki nr 1 – 1e;
- zmiany załącznika nr 9 do Uchwały nr XVI/381/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016 – druk nr 2;
- zmiany załącznika nr 13 do Uchwały nr XVI/381/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016 – druk nr 2a;
- zmian w budżecie na 2016 rok – druki nr 3 – 3g;
- zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 - 2025– druk nr 4 (doręczony w dniu sesji);
- trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Mikołów oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu – druk nr 5;
 - określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze instytucji kultury – druk nr 6;
- zamiany nieruchomości położonych w Mikołowie przy Placu 750-Lecia – druk nr 7;
- przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Kościuszki – druk nr 8;
- przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. ks. Franciszka Górka, obręb Bujaków – druk nr 9;
- przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mikołów w 2016 roku – druk nr 10;
- wystąpienia do członków parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej o zmodyfikowanie prawa w zakresie obowiązku wykaszania traw i chwastów oraz roślin obcych przez właścicieli nieruchomości – druk nr 11;
- przyjęcia „Podstrategii promocji obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016-2025 (w tym Strategii Marki Powiatu Mikołowskiego)” w ramach projektu partnerskiego „J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST” – druk nr 12;
- przyjęcia „Podstrategii przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016-2025” w ramach projektu partnerskiego „J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST” – druk nr 13;
- przyjęcia „Podstrategii rozwiązywania problemów demograficznych (dostosowanie oferty samorządów do cyklu życia człowieka; projekty na rzecz dzieci i młodzieży, osób w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym; rozwój usług z zakresu edukacji, opieki zdrowotnej, kultury i rekreacji) obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016-2025” w ramach projektu partnerskiego „J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST” – druk nr 14;
 - przyjęcia „Podstrategii ds. lokalnego rynku pracy, wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016-2025” w ramach projektu partnerskiego „J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST” – druk nr 15;
- przyjęcia „Podstrategii informatyzacji obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016-2025” w ramach projektu partnerskiego „J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST” – druk nr 16;      
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Paniowy – druk nr 17;
- regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mikołów – druk nr 18;
- nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku 2017 – druk nr 19;
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu – druk nr 20;
- skargi na działania Burmistrza Mikołowa – druki nr 21 – 22.
 
10. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej.     
11. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
12. Wolne głosy i wnioski.

  PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

                    Michał Rupik 

Zgodnie z art. 25 pkt 3 w/w ustawy, niniejsze zawiadomienie stanowi dla radnych podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas trwania Sesji.