Mikołów, dnia 11.12.2014 r.     

RADA MIEJSKA
 MIKOŁOWA                                                                                                                                                                               

        Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Miejskiej, zwołuje na 19 grudnia 2014 r.  na godz. 1700  III Sesję Rady Miejskiej Mikołowa, w budynku przy ul. K. Miarki 15.

Proponowany porządek obrad:

 Otwarcie Sesji

1.Stwierdzenie prawomocności Sesji.
2. Wybór sekretarzy.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z Sesji Nr I i II.
5. Interpelacje Radnych.
6. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
7. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej Mikołowa na 2015 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:

- zmian w budżecie na 2014 rok - druki nr 1 – 1b;
- zmiany załącznika Nr 9 do Uchwały Nr XXXVII/909/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014 - druk nr 2;
- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 – 2025 - druk nr 3;
- finansowego wsparcia Policji druk nr 4;
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (Izba Wytrzeźwień) - druk nr 5;
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu („Elektroniczny Strażnik”) - druk nr 5a;
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego) - druk nr 5b;
- ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Mikołowa – druk nr 6.

 9. Informacje Przewodniczącego Rady.     
10. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
11. Wolne głosy i wnioski.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

   Michał Rupik  

 Zgodnie z art. 25 pkt 3 w/w ustawy, niniejsze zawiadomienie stanowi dla radnych podstawę  do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas trwania Sesji.