• projekt uchwały nr 72/2021 w sprawie dotacji na prace konserwatorskie przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków
 • projekt uchwały nr 73/2021 w sprawie udzielenia Powiatowi Mikołowskiemu pomocy finansowej
 • projekt uchwały nr 74/2021 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Mikołowa wotum zaufania
 • projekt uchwały nr 75/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mikołowa z tytułu wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2020 rok
 • projekt uchwały nr 76/2021 w sprawie Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mikołów
 • projekt uchwały nr 77/2021 w sprawie określenia średniej ceny paliwa w gminie Mikołów w roku szkolnym 2021/2022
 • projekt uchwały nr 78/2021 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mikołów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
 • projekt uchwały nr 79/2021 w sprawie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
 • zarządzenie nr 857/74/21 Burmistrza Mikołowa w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2020 rok
 • zarządzenie nr 888/105/21 Burmistrza Mikołowa w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Mikołów i rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury za 2020 rok
 • zarządzenie nr 858/75/21 Burmistrza Mikołowa w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Gminy Mikołów za 2020 rok
 • projekt uchwały nr 80/2021 w sprawie uzupełnienia dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016-2020 z perspektywą do 2022 roku”
 • projekt uchwały nr 81/2021 w sprawie zatwierdzenia projektu zmian Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Mikołów i przekazania go organowi regulacyjnemu
 • projekt uchwały nr 84/2021 w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok
 • projekt uchwały nr 85/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Mikołowa za rok 2020
 • projekt uchwały nr 87/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na rok 2021
 • projekt uchwały nr 83/2021 w sprawie warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych z gminnego zasobu mieszkaniowego
 • projekt uchwały nr 86/2021 w sprawie  zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Mikołowa na lata 2021-2033
 • projekt uchwały nr 82/2021 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/354/2021 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane