Co powinienem wiedzieć?

 1. O zmianę wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką może ubiegać się podmiot gospodarczy (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka nie posiadająca osobowości prawnej) lub osoba działająca z upoważnienia podmiotu gospodarczego, zastępująca pojazd figurujący w wydanym wypisie.
 2. Organem właściwym w sprawach zmiany wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, który wydał ww. uprawnienie.

Kto może załatwić sprawę?

Sprawę można załatwić osobiście lub upoważnić (udzielić pełnomocnictwa) inną osobę do jej załatwienia. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Do akt sprawy pełnomocnik zobowiązany jest dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.
Za udzielone pełnomocnictwo należy wnieść opłatę skarbową, szczegółowe informacje znajdują się w punkcie „Opłaty”.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Do jednego miesiąca (zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego).
W przypadkach wymagających przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego zastosowanie mają przepisy rozdziału 7 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

Wymagane dokumenty zgodne z aktualnymi danymi osobowymi:

 1. Wniosek o zmianę wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowegotaksówką
 2. Aktualny wykaz pojazdów zawierający następujące informacje:
  a) markę, typ
  b)
  rodzaj/przeznaczenie
  c)
  numer rejestracyjny
  d)
  numer VIN
  e)
  wskazanie tytułu prawnego dysponowania pojazdem
 3. Kserokopie krajowych dokumentów dopuszczających pojazd do ruchu oraz dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania pojazdami (FV, umowa dzierżawy, umowa najmu, umowa kredytu, umowa leasingu, upoważnienie do użytkowania)*.
  *Dokumenty nie stanowią obligatoryjnego załącznika do podania o zaktualizowanie wykazu pojazdów, potwierdzają jednakże tytuł prawny do dysponowania pojazdem.
 4. Pełnomocnictwo (w przypadku działania ustanowionego pełnomocnika).
 5. Dowód uiszczenia opłaty za zmianę wypisu do przedmiotowej licencji (patrz punkt „Opłaty”) najpóźniej przy odbiorze dokumentu.

Opłaty

Za zmianę wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką pobiera się opłaty w wysokości:

 • 22,00 zł - w przypadku okresu obowiązywania licencji od 2 do 15 lat
 • 27,50 zł - w przypadku okresu obowiązywania licencji powyżej 15 do 30 lat
 • 33,00 zł - w przypadku okresu obowiązywania licencji powyżej 30 do 50 lat

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu.
Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Opłatę można uiszczać w kasie albo bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Miasta
Mikołowski Bank Spółdzielczy nr 87 84360003 0000 0000 0071 0325

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wypełnić wniosek.

Krok 2
Przygotować wymagane dokumenty.

Krok 3
Istnieje możliwość weryfikacji dokumentów w pokoju 17 (I piętro) Rynek 20.

Krok 4
Złożyć dokumenty w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Mikołów Rynek 16.

Krok 5
W przypadku odbioru wypisu przez pełnomocnika należy okazać pełnomocnictwo wystawione przez wnioskodawcę.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Referat Usług Komunalnych
Pokój 17, I piętro Rynek 20
Telefon: 32 324 85 72
e-mail:
uslugi.komunalne@mikolow.eu

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r.
 2. Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.
 3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy
 5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji
 6. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r.
 7. Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Burmistrza Mikołowa.