Co powinienem wiedzieć?

 1. O zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką może ubiegać się podmiot gospodarczy (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka nie posiadająca osobowości prawnej) lub osoba działająca z upoważnienia podmiotu gospodarczego, zgłaszający zmianę danych objętych drukiem licencji (np. zmiana nazwy firmy, nazwiska przedsiębiorcy, adresu siedziby).
 2. W przypadku zmiany danych zawartych w licencji przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę jej treści, nie później niż w terminie 28 dni od dnia jej powstania.
 3. W przypadku zmiany danych zawartych w licencji przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić, w terminie 28 dni od dnia ich powstania, z wnioskiem o zmianę treści licencji. Przewoźnik może jednocześnie zawnioskować o wydanie lub zmianę wypisu/wypisów.
 4. Organem właściwym w sprawach zmiany licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na obszarze gminy jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta.
 5. W chwili odbioru zmienionej licencji przedsiębiorca jest obowiązany zwrócić dotychczasową licencję.

Kto może załatwić sprawę?

Sprawę można załatwić osobiście lub upoważnić (udzielić pełnomocnictwa) inną osobę do jej załatwienia. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Do akt sprawy pełnomocnik zobowiązany jest dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.
Za udzielone pełnomocnictwo należy wnieść opłatę skarbową, szczegółowe informacje znajdują się w punkcie „Opłaty”.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Do jednego miesiąca (zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego).
W przypadkach wymagających przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego zastosowanie mają przepisy rozdziału 7 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

Wymagane dokumenty zgodne z aktualnymi danymi osobowymi:

 1. Wniosek o zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
 2. Dokumenty potwierdzające dokonanie zmian danych objętych licencją, np. zmianę nazwiska.
 3. Dowód uiszczenia opłaty za zmianę przedmiotowej licencji najpóźniej przy odbiorze dokumentu.
 4. Pełnomocnictwo (w przypadku działania ustanowionego pełnomocnika)

Opłaty

Opłata za zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką:

 • 20 zł - w przypadku okresu jej obowiązywania do 15 lat
 • 25 zł - w przypadku okresu jej obowiązywania powyżej 15 do 30 lat
 • 30 zł - w przypadku okresu jej obowiązywania powyżej 30 do 50 lat

Opłata za zmianę wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką (zmiana danych, zmiana obszaru powodująca zmianę właściwości organu):

 • 10 zł - w przypadku okresu jej obowiązywania od 2 do 15 lat
 • 12,50 zł - w przypadku okresu jej obowiązywania powyżej 15 do 30 lat
 • 15 zł - w przypadku okresu jej obowiązywania powyżej 30 do 50 lat

Przykład:
Opłata za zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką wydanej na okres 15 lat wraz ze zmianą wypisu wyniesie 30 zł.

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu.
Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłaty należy dokonać w kasie albo bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Miasta
Mikołowski Bank Spółdzielczy nr 87 84360003 0000 0000 0071 0325

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wypełnić wniosek

Krok 2
Przygotować wymagane dokumenty.

Krok 3
Istnieje możliwość weryfikacji dokumentów w pokoju 17 (I piętro) Rynek 20.

Krok 4
Złożyć dokumenty w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Mikołów Rynek 16.

Krok 5
W przypadku odbioru licencji przez pełnomocnika należy okazać pełnomocnictwo wystawione przez wnioskodawcę.

Krok 6
Przy odbiorze zmienionej licencji zwrócić dotychczasową licencję.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Referat Usług Komunalnych
Pokój 17, I piętro Rynek 20
Telefon: 32 324 85 72
e-mail:
uslugi.komunalne@mikolow.eu

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r.
 2. Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.
 3. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych
 4. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Burmistrza Mikołowa.