Co powinienem wiedzieć?

 1. Licencja wygasa w razie:
 • upływu okresu, na który została udzielona,
 • zrzeczenia się jej,
 • śmierci posiadacza licencji,
 • likwidacji albo postanowienia o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku przedsiębiorcy posiadającego licencję.
 1. Przedsiębiorca nie może zrzec się uprawnienia w przypadku wszczęcia postępowania o jego cofnięcie. W chwili zrzeczenia się licencji lub likwidacji działalności gospodarczej przedsiębiorca jest obowiązany zwrócić licencję oraz wydane do niej wypisy.
 2. W razie śmierci osoby fizycznej posiadającej zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencję, organ, który ich udzielił, na wniosek osoby, która złożyła wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, złożony w terminie sześciu miesięcy od dnia śmierci osoby fizycznej posiadającej zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencję, wyraża zgodę, w drodze decyzji administracyjnej, na wykonywanie uprawnień wynikających z zezwolenia lub licencji przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy od daty śmierci posiadacza zezwolenia lub licencji.
  Przepisu nie stosuje się, jeżeli ustanowiono zarząd sukcesyjny. W takim przypadku stosuje się przepisy art. 37 ust. 1 pkt 1 oraz art. 38-41 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw.

Kto może załatwić sprawę?

Sprawę można załatwić osobiście lub upoważnić (udzielić pełnomocnictwa) inną osobę do jej załatwienia. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Do akt sprawy pełnomocnik zobowiązany jest dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Za udzielone pełnomocnictwo należy wnieść opłatę skarbową, szczegółowe informacje znajdują się wpunkcie „Opłaty”

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Do jednego miesiąca (zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego).
W przypadkach wymagających przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego zastosowanie mają przepisy rozdziału 7 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

Wymagane dokumenty zgodne z aktualnymi danymi osobowymi:

 1. Informacja o wygaśnięciu uprawnienia
 2. Uprawnienie wraz z wydanymi do niego wypisami (powinny zostać zwrócone niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od wygaśnięcia uprawnienia).
 3. Dodatkowe dokumenty, np. postanowienie o likwidacji przedsiębiorstwa lub o ogłoszeniu upadłości.*
  *Brak obligatoryjności przedłożenia dokumentu do informacji o wygaśnięciu licencji.
 4. Pełnomocnictwo (w przypadku działania ustanowionego pełnomocnika).

Opłaty

Brak opłaty.

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu.
Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Opłatę można uiszczać w kasie albo bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Miasta
Mikołowski Bank Spółdzielczy nr 87 84360003 0000 0000 0071 0325.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wypełnić wniosek

Krok 2
Przygotować wymagane dokumenty.

Krok 3
Istnieje możliwość weryfikacji dokumentów w pokoju 17 (I piętro) Rynek 20.

Krok 4
Złożyć dokumenty w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Mikołów.

Krok 5
Zwrot licencji oraz wydanych do niej wypisów niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wygaśnięcia uprawnienia.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Referat Usług Komunalnych
Pokój 17, I piętro Rynek 20
Telefon: 32 324 85 72
e-mail:
uslugi.komunalne@mikolow.eu

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r.
 2. Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.
 3. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Burmistrza Mikołowa.