Co powinienem wiedzieć?

 1. O dostosowanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką do obowiązujących przepisów prawa może ubiegać się podmiot gospodarczy (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka nie posiadająca osobowości prawnej) lub osoba działająca z upoważnienia podmiotu gospodarczego, posiadający przedmiotową licencję udzieloną przed 31 grudnia 2019 r.
 2. Licencje wydane przed 31 grudnia 2019 r. zachowują ważność przez okres na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż 3 lata od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw.
 3. Licencje wydane przed 31 grudnia 2019 r. podlegają dostosowaniu do wymogów ustawy o transporcie drogowym na wniosek przedsiębiorcy, złożony przed upływem 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw.
 4. Organem właściwym w sprawach dostosowania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką do obowiązujących przepisów prawa jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, który wydał przedmiotowe uprawnienie.
 5. W chwili odbioru dostosowanej licencji przedsiębiorca jest obowiązany zwrócić dotychczasową licencję.

Kto może załatwić sprawę?

Sprawę można załatwić osobiście lub upoważnić (udzielić pełnomocnictwa) inną osobę do jej załatwienia. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Do akt sprawy pełnomocnik zobowiązany jest dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.
Za udzielone pełnomocnictwo należy wnieść opłatę skarbową, szczegółowe informacje znajdują się w punkcie „Opłaty"

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Do jednego miesiąca (zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego).
W przypadkach wymagających przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego zastosowanie mają przepisy rozdziału 7 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

Wymagane dokumenty zgodne z aktualnymi danymi osobowymi:

 1. Wniosek o dostosowanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w oraz wydanie wypisu dla nowego pojazdu.
 2. Aktualny wykaz pojazdów zawierający następujące informacje:
  a) markę, typ
  b) rodzaj/przeznaczenie
  c) numer rejestracyjny
  d) numer VIN
  e) wskazanie rodzaju tytułu prawnego dysponowania pojazdem
 3. Pełnomocnictwo (w przypadku działania ustanowionego pełnomocnika).

Opłaty

W sytuacji złożenia przez przedsiębiorcę wniosku o dostosowanie licencji oraz wniosku o wydanie wypisu dla nowego, wymienionego pojazdu – opłata wynosi 11% za wydanie wypisu na pojazd nie zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji.

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu.
Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Opłatę można uiszczać w kasie albo bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Miasta
Mikołowski Bank Spółdzielczy nr 87 84360003 0000 0000 0071 0325

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wypełnić wniosek

Krok 2
Przygotować wymagane dokumenty.

Krok 3
Istnieje możliwość weryfikacji dokumentów w pokoju 17 (I piętro) Rynek 20 Urzędu Miasta Mikołów.

Krok 4
Złożyć dokumenty w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Mikołów Rynek 16.

Krok 5
W przypadku odbioru licencji przez pełnomocnika należy okazać pełnomocnictwo wystawione przez wnioskodawcę.

Krok 6
Przy odbiorze zmienionej licencji zwrócić dotychczasową licencję.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Referat Usług Komunalnych
Pokój 17, I piętro Rynek 20
Telefon: 32 324 85 72
e-mail:
uslugi.komunalne@mikolow.eu

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r.
 2. Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.
 3. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Burmistrza Mikołowa.