Co powinienem wiedzieć?

 1. O wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką może ubiegać się podmiot gospodarczy (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka nie posiadająca osobowości prawnej) lub osoba działająca z upoważnienia podmiotu gospodarczego zamierzająca prowadzić działalność w powyższym zakresie.
 2. Licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką udziela się na okres od dwóch do pięćdziesięciu lat.
 3. Organem właściwym w sprawach udzielenia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na obszarze, gminy jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Kto może załatwić sprawę?

Sprawę można załatwić osobiście lub upoważnić (udzielić pełnomocnictwa) inną osobę do jej załatwienia. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Do akt sprawy pełnomocnik zobowiązany jest dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.
Za udzielone pełnomocnictwo należy wnieść opłatę skarbową, szczegółowe informacje znajdują się w punkcie „Opłaty”

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Do jednego miesiąca (zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego).
W przypadkach wymagających przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego zastosowanie mają przepisy rozdziału 7 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

Wymagane dokumenty zgodne z aktualnymi danymi osobowymi:

 1. Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
 2. Wykaz pojazdów zawierający następujące informacje:
  a) markę, typ
  b) rodzaj/przeznaczenie
  c) numer rejestracyjny
  d) numer VIN
  e) wskazanie tytułu prawnego dysponowania pojazdem.
 3. Oświadczenie o spełnianiu wymogu dobrej reputacji o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym, które składa przedsiębiorca (osoba prowadząca działalność gospodarczą), a w przypadku spółki oświadczenie składają wszyscy członkowie zarządu spółki albo osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową.
 4. Zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 lub w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym.
 5. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką
 6. Pełnomocnictwo (w przypadku działania ustanowionego pełnomocnika.

Opłaty

Opłata za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką:

 • 200 zł w przypadku okresu jej obowiązywania od 2 do 15 lat
 • 250 zł w przypadku okresu jej obowiązywania powyżej 15 do 30 lat
 • 300 zł w przypadku okresu jej obowiązywania powyżej 30 do 50 lat

Opłata za wydanie wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką:

 • 22,00 zł w przypadku okresu jej obowiązywania od 2 do 15 la
 • 27,50 zł w przypadku okresu jej obowiązywania powyżej 15 do 30 lat
 • 33,00 zł w przypadku okresu jej obowiązywania powyżej 30 do 50 lat

W przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką jednego lub więcej pojazdów pobiera się opłatę w wysokości 10% jak za wydanie licencji.

Za wydanie wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za udzielenie licencji.

Przykład:
Opłata za licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką ze zgłoszeniem jednego pojazdu na okres 15 lat (+ wydanie wypisu) wyniesie 222 zł.
Kolejno dla dwóch zgłoszonych pojazdów (z wydaniem wypisu) 244 zł, dla trzech 266 zł.

Potwierdzenie wpłaty należy dołączyć do wniosku o wydanie licencji.

Wpłaty należy dokonać w kasie albo bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Miasta
Mikołowski Bank Spółdzielczy nr 87 84360003 0000 0000 0071 0325.

W przypadku działania przez pełnomocnika - 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu.
Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wypełnić wniosek

Krok 2
Przygotować wymagane dokumenty.

Krok 3
Istnieje możliwość weryfikacji dokumentów w pokoju 17 (I piętro) Rynek 20 Urzędu Miasta Mikołów.

Krok 4
Złożyć dokumenty w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Mikołów.

Krok 5
W przypadku odbioru licencji przez pełnomocnika należy okazać pełnomocnictwo wystawione przez wnioskodawcę.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Referat Usług Komunalnych
Pokój 17, I piętro Rynek 20
Telefon: 32 324 85 72
e-mail:
uslugi.komunalne@mikolow.eu

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r.
 2. Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.
 3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy
 5. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych
 6. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r.
 7. Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Burmistrza Mikołowa.