Mikołów, dnia 17.05.2021 r.

RADA MIEJSKA MIKOŁOWA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.), Przewodnicząca Rady Miejskiej zwołuje na dzień 25 maja 2021 r. na godz. 1600XLII Sesję Rady Miejskiej Mikołowa.

Posiedzenie zostanie przeprowadzone w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XLI/41/2021.
 4. Przyjęcie oświadczenia Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie upamiętnienia 100. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego. 
 5. Tematy wiodące:
  - oświata,
  - wychowanie przedszkolne i zadania opiekuńcze realizowane przez Żłobek Miejski, niepubliczne placówki przedszkolne i opiekuńcze prowadzące działalność na terenie miasta,
  - działalność Śląskiego Ogrodu Botanicznego.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmian w budżecie na 2021 rok;
  b) zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Mikołów na lata 2021-2032;
  c) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Przelotowej;
  d) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Mikołowie w rejonie Placu Salwatorianów;
  e) nabycia na rzecz Gminy Mikołów własności nieruchomości;
  f) określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o przyznanie dodatku mieszkaniowego;
  g) określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Mikołowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego;
  h) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów dla obszaru Goj;
  i) apel do mieszkańców Mikołowa.
 7. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej Mikołowa.
 8. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
 11. Wolne głosy.

PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

Katarzyna Syryjczyk–Słomska  

Zgodnie z art. 25 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym, niniejsze zawiadomienie stanowi dla radnych podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas trwania Sesji.