• projekt uchwały nr 63/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Przelotowej
  • projekt uchwały nr 64/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Mikołowie w rejonie Placu Salwatorianów
  • projekt uchwały nr 65/2021 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów własności nieruchomości
  • projekt uchwały nr 66/2021 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów dla obszaru Goj
  • projekt uchwały nr 67/2021 w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Mikołowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
  • projekt uchwały nr 68/2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o przyznanie dodatku mieszkaniowego
  • projekt uchwały nr 69/2021 w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok
  • projekt oświadczenia w sprawie upamiętnienia 100. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego
  • projekt apelu nr 8/2021 do Mieszkańców Mikołowa
  • projekt uchwały nr 70/2021 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Mikołowa na lata 2021-2032
  • projekt uchwały nr 71/2021 w sprawie Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mikołów