Nr MPZP

M_111

Nazwa planu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów dla obszaru Rety i Rety Śmiłowickiej - etap I

Rejon

Reta

Uchwała Rady Miejskiej Mikołowa

XL/375/2021 z dnia 23.03.2021 r.

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.20.2021 Wojewody Śląskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. stwierdzające nieważność uchwały w części określonej w §6 ust. 2 pkt 1 lit. c, §6 ust. 2 pkt 5 oraz w §6 ust. 3.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Poz. 2245 z dnia 31.03.2021 r.                                     

Status

obowiązujący od 1.05.2021 r.