L.p.

Podmiot kontrolujący

Temat (przedmiot) kontroli

1.

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

Audyt prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej, w tym wykonywania obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę jej naliczenia na 2016 rok.
Wyniki kontroli przedstawiono w „Sprawozdaniu z audytu”.

2.

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

Audyt prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej, w tym wykonywania obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę jej naliczenia na 2017 rok.
Wyniki kontroli przedstawiono w „Sprawozdaniu z audytu”.

3.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kontrola prawidłowości udzielania zamówień publicznych przy realizacji projektu „Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów”, objętego dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.10.03.01-24-0497/17-00 z dnia 11.06.2018 r.
Wyniki kontroli przedstawiono w „Informacji pokontrolnej”.

4.

Państwowa Inspekcja Pracy  Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach

Kontrola działań w Urzędzie Miasta Mikołów podejmowanych w celu zapewnienia osobom pracującym odpowiedni poziom bezpieczeństwa i higieny w czasie epidemii COVID-19.
Wyniki kontroli przedstawiono w „Protokole Kontroli”.

5.

Państwowa Inspekcja Pracy  Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach

Kontrola wybranych zagadnień z zakresu przestrzegania przez Urząd Miasta Mikołów przepisów prawa pracy i BHP, w tym z zakresu wykorzystywania urlopów wypoczynkowych.
Wyniki kontroli przedstawiono w „Protokole Kontroli”.

6.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kontrola prawidłowości udzielania zamówień publicznych przy realizacji projektu „System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy Mikołów – budowa Centrum Przesiadkowego”, objętego dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.04.05.01-24-083H/17-00 z dnia 26.07.2018 r.
Wyniki kontroli przedstawiono w „Informacji pokontrolnej”.

7.

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Prawidłowość wydatkowania środków dotacji udzielonej z budżetu państwa na realizację  zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego: renowacja, konserwacja, oprawa ksiąg (wtóropisów) stanu cywilnego, skorowidzów i akt zbiorowych, a także na pokrycie innych kosztów związanych z przekazaniem ksiąg do Archiwum Państwowego.
Wyniki kontroli przedstawiono w „Wystąpieniu pokontrolnym”.