Nr MPZP

M_73

Nazwa planu

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu położonego przy ul. Spyry, Wolnego

Rejon

Bujaków

Uchwała Rady Miejskiej Mikołowa

Nr XI/255/2015 z dnia 25.08.2015 r.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Poz. 4514 z dnia 7.09.2015 r.

Status

obowiązujący